Shopping Cart

KHAADI ONLINE SHOP


Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CKB19504-Green-3Pc

Rs 2,544

Digital Printed Khaddar Embroidered Front 1.25m Digital Printed Khaddar Back 1.25m Digital Printed Khaddar Sleeve 0.5m Cotton Square Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar CJ19503-Black-2Pc

Rs 1,228

Front & Back Cambric Printed 2.5m Sleeve Cambric Printed 0.75m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta LKA19502-Green-3Pc

Rs 1,754

Light Khaddar Printed Shirt 3.0m Printed Light Khaddar Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Shawl KO19506-Green-3Pc

Rs 6,579

Embroidered Khaddar Shirt 3.25m Printed Shawl 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CB19506-Pink-3Pc

Rs 2,544

Front & Back Cambric Print Embroidered 2.5m Sleeve Cambric Printed 1.0m Printed Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta KA19503-Beige-3Pc

Rs 1,754

Printed Khaddar Front 1.25m Printed Khaddar Back 1.25m Printed Khaddar Sleeve 0.5m Printed Khaddar Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar KJ19502-Green-2Pc

Rs 1,228

Front & Back Khaddar Printed 2.5m Sleeve Khaddar Printed 0.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta LKA19504-Blue-3Pc

Rs 1,754

Light Khaddar Printed Shirt 3.0m Printed Light Khaddar Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CB19506-Blue-3Pc

Rs 2,544

Front & Back Cambric Print Embroidered 2.5m Sleeve Cambric Printed 1.0m Printed Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CKB19503-Green-3Pc

Rs 2,544

Digital Printed Khaddar Embroidered Front 1.25m Digital Printed Khaddar Back 1.25m Digital Printed Khaddar Sleeve 0.5m Cotton Square Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CKB19506-Black-3Pc

Rs 2,544

Digital Printed Khaddar Embroidered Front 1.25m Digital Printed Khaddar Back 1.25m Digital Printed Khaddar Sleeve 0.5m Cotton Square Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CB19505-Blue-3Pc

Rs 2,544

Front & Back Cambric Printed 2.5m Sleeve Cambric Printed 0.5m Printed Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m Embroidered Patti

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CB19502-Beige-3Pc

Rs 2,544

Cambric Printed Shirt 3.0m Printed Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m Embroidered Patti

Khaadi Shirt Shalwar Shawl KO19502-Blue-3Pc

Rs 6,579

Embroidered Khaddar Shirt 3.25m Printed Shawl 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CB19507-Grey-3Pc

Rs 2,544

Embroidered Cambric Shirt 3.25m Printed Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar CI19503-Red-2Pc

Rs 1,930

Front & Back Cambric Print Embroidered 2.5m Sleeve Cambric Print Embroidered 0.75m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CA19505-Green-3Pc

Rs 1,754

Front & Back Cambric Printed 2.5m Sleeve Cambric Printed 0.5m Printed Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar CI19504-Yellow-2Pc

Rs 1,930

Front & Back Cambric Printed 2.5m Sleeve Cambric Print Embroidered 0.75m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CA19503-Beige-3Pc

Rs 1,754

Front & Back Cambric Printed 2.5m Sleeve Cambric Printed 0.5m Printed Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta CA19504-Yellow-3Pc

Rs 1,754

Front & Back Cambric Printed 2.5m Sleeve Cambric Printed 0.5m Printed Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Dupatta CM19502-Beige-2Pc

Rs 1,930

Front Cambric Print Embroidered 1.25m Back & Sleeve Cambric Printed 2.5m Printed Dupatta 2.5

Khaadi Shirt Shalwar Shawl KO19501-Off-White-3Pc

Rs 6,579

Embroidered Khaddar Shirt 3.25m Printed Shawl 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar Dupatta KA19504-Pink-3Pc

Rs 1,754

Printed Khaddar Front 1.25m Printed Khaddar Back 1.25m Printed Khaddar Sleeve 0.5m Printed Khaddar Dupatta 2.5m Shalwar 2.5m

Khaadi Shirt Shalwar CJ19502-Blue-2Pc

Rs 1,228

Cambric Printed Shirt 3.0m Shalwar 2.5m